Adatvédelmi nyilatkozat

1. A Szabályzat célja

1.1. A jelen szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) célja, hogy rögzítse a VS Fürdőszoba 

Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és 

-kezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a Társaság magára 

nézve kötelező erővel ismer el különösen az általa üzemeltetett weboldalak (a továbbiakban 

együttesen: „Portálok”) működtetése során.

1.2. Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a személyes 

adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt (a 

továbbiakban: „Avtv.”), a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 

kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi 

feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 

1998. évi VI. törvény, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 

2001.évi CVIII. törvény („Ekertv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

(„Ptk.”) rendelkezéseit, illetőleg az Online Privacy Alliance ajánlásait.

1.4. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-125222/2017.

1.5. A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, 

minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy 

jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a 

személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. Fogalom meghatározások

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) 

kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A 

személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az 

érintettel helyreállítható;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele 

és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) 

és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk 

megakadályozása is;

Adatkezelő: a V-S Fürdőszoba Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2235 Mende, 

Fő utca 21.) 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a 

műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás 

helyétől;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé 

teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok 

feldolgozását végzi;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem 

lehetséges;

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben 

automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy 

aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Portál(ok): A Társaság által üzemeltetett weboldalak.

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. A felhasználó döntése alapján megadható adat: olyan adatkezelésbe tartozó adatok, mely 

adatokat a felhasználó döntése alapján kezeli a Társaság.

3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó 

bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során 

generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus 

eredményeként rögzít.

3.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy 

cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb 

személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem 

kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

3.4. Az egyes kezelt adatok köre részletesen:

A) A Portálok látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a Társaság a szolgáltatás teljesítése, 

működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói 

adatokat. 

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi 

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

A kezelt adatok köre: a látogatás időpontja, a látogató IP címe és a megtekintett oldal címe, 

az előzőleg látogatott oldal címe, a felhasználó böngészőjének típusa. 

Az adatkezelés időtartama: a Portál megtekintésétől számított 30 nap. 

A Portálok html kódjai a Társaságtól független, külsőszerverről érkező és külső szerverre 

mutató hivatkozást tartalmazhat. E hivatkozás szolgáltatója az ő szerverére történő 

közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képes gyűjteni. Külső szerver segíti a 

honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását 

(pl. Medián Webaudit, Gemius). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak 

részletes felvilágosítást nyújtani. Külső szolgáltatók végezhetik a hirdetések kiszolgálását. 

Az ezzel kapcsolatos adatkezelésekről a hirdetési szolgáltatók (pl. Google AdSense) tudnak 

felvilágosítást adni.

A Társaság, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testreszabott kiszolgálás érdekében a 

felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak 

vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak 

lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait 

a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütit a felhasználó képes 

törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik 

kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem 

beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. 

A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések 

kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is 

használnak. A webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség 

a böngészőkben.

B) a Portálokon történő regisztráció 

A Portálok egyes szolgáltatásai csak regisztrált felhasználók számára érhetők el. 

Az adatkezelés célja: a regisztrált felhasználók azonosítása és egymástól való 

megkülönböztetése, a felhasználók személyre szabott kiszolgálása, a bemutatkozás 

megkönnyítése, a szolgáltatástestre szabása, hírlevél küldése, elektronikus hirdetésküldése, 

visszaélések megelőzése és felderítése, nyeremények postázása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi 

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, továbbá a gazdasági 

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 

törvény 6. § (5) bekezdése. 

A kezelt adatok köre: felhasználói név, jelszó, jelszó-emlékeztető, e-mail cím, név, ország, 

cím, nem, telefonszám, hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulás, regisztráció időpontja, 

belépések száma, utolsó belépés időpontja és IP címe, a felhasználó által a Portálon igénybe 

vett szolgáltatások.

Nyilvánosságra hozatal: azon adatfajták körében, amelyeket a felhasználó kifejezetten 

engedélyezett. 

A felhasználók feliratkozhatnak az általános, különleges akciókról szóló hírlevelekre. 

Leiratkozni a levelek láblécében található módon lehet. 

A személyes adatok módosítására és törlésére az adatmódosítás menüben van lehetőség. 

C) Egyéb adatkezelések 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adatfelvételekor adunk tájékoztatást. 

3.5. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési 

hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján 

más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása 

végett megkeresheti az adatkezelőt. A Társaság a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a 

pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1. Az adatkezelésre a Társaság által üzemeltetett internetes Portálokon található internetes 

tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül 

sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal 

használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja 

a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 

törvény 3.§ (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

4.2. Az adatkezelés célja a Társaság által üzemeltetett Portálokon elérhető szolgáltatások 

nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó személyes 

adatok köre a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található.

4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd. 3.2. és 3.3. pont) célja statisztikakészítés, az 

informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra 

nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő 

kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, 

kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok 

megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének 

megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz 

igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt 

belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail 

címet regisztrálta.

5. Az adatkezelés elvei

5.1. Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

5.2. Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem 

szabad felhasználni.

5.3. Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon 

nem terjeszkedhetnek túl.

5.4. Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a 

tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

5.5. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban 

tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen 

elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

6. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

6.1. A Társaság szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes 

adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

6.2. A Társaság, mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi 

törvénynek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat 

harmadik félnek át nem adja. Kivételt képez ez alól az adatok statisztikailag összesített formában 

történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb 

adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.

6.3. A Társaság bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás 

szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek 

sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén harmadik személyek számára 

hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető adatait.

6.4. A Társaság rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem 

kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más 

honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.5. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, 

rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben 

tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden 

olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, 

a Társaság felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező 

adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet 

tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve 

feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik 

a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

6.6. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától 

eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett 

hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.7. A Társaság, mint adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok 

által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye 

szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Társaság kötelezi magát, hogy semmilyen 

szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást 

megtagadja.

6.8. A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá 

azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek 

biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza 

azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi 

magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy 

átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

7. Az adatkezelés időtartama

7.1. A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a 

felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, kivéve amennyiben 

az adatok további kezelését vagy megőrzését jogszabály elő nem írja (pl. pénzügyi és számviteli 

szabályok a teljesített szolgáltatások esetén). A törlés időpontja a felhasználó kiiratkozásának 

(törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap, kivéve amennyiben jogszabály a 

személyes adatok kezelésére vagy megőrzésére hosszabb időt nem ír elő, mely utóbbi esetben a 

törlés időpontja a jogszabály által megkívánt időtartamot követő nap.

7.2. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett 

bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a Társaság jogosult a felhasználó 

regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor 

bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a 

lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.

7.3. A felhasználó által megadott személyes adatok – abban az esetben is, ha a felhasználó a 

szolgáltatásról nem iratkozik le – addig kezelhetőek a Társaság mint adatkezelő részéről, amíg 

a felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A felhasználó 

adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a 

szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy személyes 

adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. Az adatok törlésére, a 7.1. 

pont szerint kerül sor.

7.4. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a 

generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt 

időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan 

rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek 

kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott 

hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai 

adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható. 

8. Rendelkezés személyes adatokkal

8.1. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a 

szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. 

A hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával 

mondható le.

8.2. Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon 

történő módosítással is.

8.3. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi 

(törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

9. Adatfeldolgozás

9.1. A Társaság külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes 

adatokat maga dolgozza fel.

10. Az adattovábbítás lehetősége

10.1. A Társaság, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és 

általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat 

továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, 

valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

10.2. Amennyiben a Társaság a portálokon található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy 

hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt 

adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja 

további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a már regisztrált felhasználók regisztrációjának 

folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen adatkezelési szabályzat mindenkor hatályos 

szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a 

felhasználót nem hozhatja. 

11. A felhasználók jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan

11.1. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók a Társaságtól, mint adatkezelőtől bármikor 

írásban, az adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben tájékoztatást 

kérhetnek. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, az 

adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az 

adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint arra kik és milyen célból kapták vagy kapják 

meg felhasználó adatait.

11.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre adatkezelő a kézhezvételtől számított 8 munkanapon 

belül válaszol.

12. Az adatkezelési szabályzat hatálya és módosítása

12.1. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatot egyoldalú döntésével 

bármikor módosítsa. Az jelen Szabályzat módosítását követően valamennyi felhasználót 

megfelelő módon (pl. hírlevélben, belépéskor felugró ablakban vagy egyéb módon) tájékoztatja. 

A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat 

tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

13. Jogérvényesítési lehetőségek

13.1. A felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Avtv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt 

gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/c.)

13.2. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel a fentieken túlmenően 

kereshetők az adatkezelő munkatársai is az info@vscsoport2000.hu e-mail címen.

Budapest, 2017. július 26.

V-S Fürdőszoba Kft.

Korlátolt Felelősségű Társaság

GYÁRTÓK